Čo s neuhradenými faktúrami (pohľadávkami) pri ukončení podnikania?

Dodali ste tovar alebo službu, vystavili riadne faktúru, ale odberateľ vám nezaplatil? Vaša vystavená faktúra – pohľadávka je dávno po splatnosti a odberateľ nereaguje?

Čo s neuhradenými faktúrami (pohľadávkami) pri ukončení podnikania
Čo s neuhradenými faktúrami (pohľadávkami) pri ukončení podnikania? (Foto: unsplash.com)

S neuhradenými pohľadávkami by mal každý podnikateľ, či už ide o právnickú osobu (spoločnosť) alebo fyzickú osobu (živnostníka), „pracovať“ najlepšie ešte počas obdobia podnikania. Nielen z účtovného – daňového hľadiska riešiť tvorbu opravných položiek k neuhradeným faktúram, ale aktívne pristupovať k vymáhaniu neuhradenej pohľadávky.

Premlčaním pohľadávky nezaniká jej existencia

Vo všeobecnosti podľa Obchodného zákonníka platí na obchodno – záväzkové vzťahy štvorročná premlčacia lehota (ak zákon pre jednotlivé práva nestanovuje osobitnú premlčaciu lehotu). Premlčaná pohľadávka neznamená, že pohľadávka zaniká, ale zaniká právo súdnej vymáhateľnosti. Ak však dlžník písomne uzná svoj dlh a to aj na premlčanú pohľadávku, začne plynúť nová premlčacia doba.

Pri vymáhaní pohľadávok môže podnikateľ postupovať buď mimosúdnym vymáhaním alebo súdnym vymáhaním. V každom prípade by som v oboch prípadoch odporučila riešiť vymáhanie prostredníctvom spoločnosti, ktorá sa vymáhaniu venuje profesionálne alebo pri vymáhaní využiť služby právnika.

Čo robiť s neuhradenou faktúrou

Pri ukončení podnikania záleží na tom, či je pohľadávka premlčaná alebo v akom stave konania vymáhania sa neuhradená pohľadávka nachádza. Likvidátor v mene spoločnosti pri úkonoch smerujúcich k likvidácií spoločnosti predovšetkým:

  • plní jej záväzky,
  • uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia,
  • zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi,
  • uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov.

Ak by bola pohľadávka premlčaná, s najväčšou pravdepodobnosťou sa uplatní odpísanie pohľadávky, čím pohľadávka zanikne. Ak by pohľadávka premlčaná nebola a nepodarí sa ju uplatniť a prijať plnenie (nebola súdne vymáhaná), je možné pohľadávku aj postúpiť inému, či už právnickej alebo fyzickej osobe za odplatu alebo bezodplatne.

Čo s neuhradenými faktúrami (pohľadávkami) pri ukončení podnikania?
Čo s neuhradenými faktúrami (pohľadávkami) pri ukončení podnikania? (Foto: superfaktura.sk)

Postúpenie neuhradenej faktúry (pohľadávky) inej osobe

Pohľadávka prechádza v stave, v akom existuje v čase postúpenia (tzn. v zostatkovej sume), vrátane jej príslušenstva (napr. úroky z úveru, úroky z omeškania). Zmluvu uzatvára pôvodný veriteľ (podnikateľ – postupca) a iný subjekt postupník, ktorý nastupuje na miesto pôvodného veriteľa. Ide o dvojstranný právny úkon bez účasti dlžníka, pretože zmena v osobe veriteľa sa nedotýka práv a povinností dlžníka zo záväzkového vzťahu. Dlžník však musí byť písomne oboznámený postupcom o postúpení pohľadávky.

Ak sa teda do času podnikania nepodarilo rôznymi výzvami, čakaním vymôcť neuhradenú faktúru, nebola súdne vymáhaná a je stále nepremlčaná, môže ju vymáhať aj po ukončení spoločnosti postupník. Postúpiť neuhradené pohľadávky spoločnosti možno aj na spoločníkov spoločnosti, ktorí si ich môžu vymáhať aj po skončení svojho podnikania.

Článok vznikol s podporou SuperFaktura.sk – online ekonomickou aplikáciou pre malých a stredných podnikateľov, prostredníctvom ktorej dokážu z ktoréhokoľvek miesta na svete vystavovať faktúry, dobropisy, dodacie listy, cenové ponuky, objednávky, viesť knihu jázd, ale aj sledovať svoje náklady, úhrady a rôzne manažérske prehľady.

Autor článku: Bc. Katarína Danajovičová
Zdroj obrázku: SuperFaktura.sk