Čo má obsahovať podnikateľský plán

Podnikateľský plán sa vytvára za účelom ujasniť si dôležité otázky podnikania a určiť súvislosti so založením spoločnosti. Podnikateľský plán sa vytvára prioritne pre investora, aby podporil podnik finančne pri rozbehu podniku a následne monitoruje podnik. Podnikateľský plán by mal obsahovať zhrnutie projektu, opis firmy, opis výrobku alebo služby, riadenie podniku, vlastníkov, trh a konkurenciu, marketing, výrobný program, organizačný a finančný plán a potrebné doklady.

Čo má obsahovať podnikateľský plán
Čo má obsahovať podnikateľský plán (Foto: unsplash.com)

Sumár podnikateľského plánu

Zhrnutie projektu je najdôležitejšou časťou plánu, lebo sumarizuje všetky dôležité body o podniku a riadení všetkých funkčných oblastí. Opis firmy sa zameriava na minulosť podniku (alebo aspoň na súčasnosť, teda teba sa zamerať na históriu firmy, jej účel a právnu formu, prečo bola firma založená, aký je pôvod kapitálu potrebného na rozbeh podnikania, aké výsledky firma doteraz dosiahla, súčasný stav ekonomických ukazovateľov podniku.

Čo ideme predávať/poskytovať

Opis výrobku alebo služieb obsahuje základný plán výrobku/služby vrátane dôležitých funkcií, silných stránok produktu, dôležité certifikáty a merania. O vlastníkoch sa treba zmieniť v zmysle týchto skutočností kto sú vlastníci firmy, výška ich podielov, ich skúsenosti, zainteresovanosť na chode výsledkoch firmy, spôsob a výška odmeňovania. Trh a konkurencia obsahuje info o zmapovaní a príležitostiach trhu, v závislostí od možnosti podniku, teda info o odvetví, veľkosti trhu, vývoji, trendoch, sezónnosti.

Ako budeme propagovať

Marketing sa zameriava na taktiku ako presvedčiť zákazníka ku kúpe a odpovedá na otázku: ako definujete svojich zákazníkov, ako sa chcete dostať do ich povedomia, aké formy distribúcie mienite uplatňovať, akým spôsobom budete predávať, ako motivovať zodpovedného pracovníka k čo najväčšiemu predaju. Výrobný proces opisuje spôsob výroby a poskytovania služieb. Organizačný plán popisuje organizačnú a riadiacu štruktúru podniku plus riadenie a kontrolu finančných ukazovateľov, systém odmeňovania a motivovanie zamestnancov. Dopad na životné prostredie obsahuje ekologické riziká, nakladanie s odpadmi.

Financovanie podnikania

Ďalej finančné plány obsahujú finančné výkazy za obdobie, kedy dôjde s splateniu finančnej účasti investor. Finančné výkazy z minulosti musia byť potvrdené účtovníkom alebo vedením spoločnosti a pečiatkou príslušného Daňového úradu. Finančné plány sa spracúvanú v týchto dokumentoch: výkaz ziskov a strát udávajúci prehľad nákladov a výnosov, súvaha zobrazujúca stav majetku a zdrojov jeho krytia, výkaz o toku hotovosti zobrazujúci oblasť tokov príjmov a výdavkov.

Doklady v prílohách musia obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné dve zdaňovacie obdobia, potvrdené pečiatkou príslušného Daňového úradu, potvrdenie zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne, ako aj daňového úradu, živnostenský list, výpis z registra trestov členov.