Čo je živnosť a kto je to živnostník

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom 455 z roku 1991 o živnostenskom podnikaní.

Čo je živnosť a kto je to živnostník
Čo je živnosť a kto je to živnostník (Foto: unsplash.com)

Kto je živnostník

Živnostník potrebuje pre výkon svojej činnosti Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré obsahuje osobné údaje podnikateľa, obchodné meno, identifikačné číslo predmet alebo predmety podnikania, miesto podnikania, dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, deň začatia živnosti, dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká právnickým osobám a fyzickým osobám dňom ohlásenia.

Čo je živnosť

Živnosti poznáme voľné, viazané a remeselné. Voľné majú najnižšiu náročnosť na odbornosť pre výkon podnikania a stačí ich ohlásiť na živnostenskom úrade. Viazané majú najvyššiu náročnosť na odbornosť podnikateľa. Remeselná živnosť vyžaduje vzdelanie v oblasti podnikania.

Živnosť sa v angličtine nazýva self-employed, čo znamená samozamestnaný. Ide o dokonale vystihnutú podstatu živnosti. Živnostník môže vykonávať prácu pre určitú spoločnosť, avšak všetky odvody si hradí sám, nepodlieha strhávaniu daňového základu zamestnávateľom, takisto sa ho netýkajú zamestnanecké benefity.

Zdroj: https://www.napadynapodnikanie.sk/zalozenie-zivnosti/